چاپ

در این بخش گروه آشید ، کلیه خدمات پیش از چاپ ، چاپ و پس از چاپ به صورت کامل ارائه میشود.
لیست برخی از کار های قابل ارائه در زمینه چاپ :
-    آماده سازی فایل پیش از چاپ
-    لیتوگرافی
-    چاپ
-    بسته بندی
-    صحافی
-    و...